Livestock

 1. Agriculture, horticulture and fisheries: international trade regulations

  Import and export regulations for the agriculture, horticulture and fisheries industries and how to apply for relevant licences and permissions.

 2. Anfon gwartheg i’r lladd-dy

  Pan fydd gwartheg, buail neu fyfflos yn mynd i ladd-dy, mae’n rhaid i chi roi gwybod am y ffaith bod yr anifeiliaid hynny wedi’u symud oddi ar eich daliad.

 3. Anfon gwybodaeth am wartheg ar-lein neu dros y ffôn

  Gallwch anfon y wybodaeth ddiweddaraf i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain gan ddefnyddio SOG Ar-lein, meddalwedd fferm gymeradwy a llinell ffôn hunanwasanaeth.

 4. Animal identification, movement and tracing regulations

  What you need to know in order to identify, trace and move your livestock and comply with current regulations

 5. Animal welfare

  Advice and guidance on protecting animal welfare on farms, in transport, at markets and at slaughter.

 6. Animal welfare in severe weather

  Advice to animal keepers on welfare issues in severe weather situations – hot or severe cold weather, floods or drought.

 7. Archwiliadau Adnabod Gwartheg: yr hyn y gallwch ei ddisgwyl

  Gall arolygwyr ymweld â’ch daliad er mwyn sicrhau eich bod yn dilyn y rheolau ar gyfer adnabod gwartheg, buail a byfflos a chadw cofnodion.

 8. Bee health

  Safeguard and protect your bees from pests, diseases and environmental factors

 9. Beef cattle and dairy cows: health regulations

  Diseases affecting cattle and farmers’ legal responsibilities for disease control, cattle feed and medicines

 10. Beef cattle and dairy cows: welfare regulations

  Cross Compliance requirements for keeping cattle and calves, stockman responsibilities, record-keeping and inspections.

 11. Beth i’w wneud ar ôl i lo gael ei eni

  Mae’n rhaid i geidwaid gwartheg dagio lloi newydd-anedig, gwneud cais am basbortau a chofnodi’r manylion cywir ar gostrestr y daliad.

 12. Border Inspection Posts for live animals and animal products

  Details of the veterinary certificates needed and the procedures at BIPs for the import of live animals and products of animal origin (POAO).

 13. Bovine TB: how to spot and report the disease

  How to spot bovine tuberculosis (bovine TB), what to do if you suspect it and measures to prevent its spread.

 14. Bridiau gwartheg swyddogol a chodau

  Cael cod brîd i gofrestru genedigaethau gwartheg, byfflos neu fuail.

 15. Broiler chickens and breeder chickens: welfare regulations

  Welfare requirements for meat chickens and breeding chickens, how poultry farmers can satisfy Cross Compliance requirements.

 16. Cadw cofrestr daliad ar gyfer gwartheg

  Rhaid i bob ceidwad gwartheg gadw cofrestr daliad sy’n dangos genedigaethau, symudiadau a marwolaethau’r gwartheg, y buail a’r byfflos y mae’n gyfrifol amdanynt.

 17. Cael a defnyddio dalenni parhad ar gyfer pasbortau gwartheg

  Beth i’w wneud pan fydd angen mwy o le arnoch ar gyfer crynodebau o symudiadau mewn pasbort gwartheg.

 18. Cael a defnyddio labeli cod bar ar gyfer eich daliad

  Byddwch yn cael labeli cod bar pan fyddwch yn cofrestru eich daliad. Os byddwch yn eu defnyddio i gyd, bydd Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain yn anfon rhagor atoch ar gais.

 19. Cael nod buches ar gyfer gwartheg

  Os ydych yn cadw gwartheg, buail neu fyfflos, mae angen i chi gael nod buches cyn y gallwch brynu tagiau clust swyddogol newydd neu dagiau clust swyddogol newydd yn lle hen dagiau clust.

 20. Cael pasbort gwartheg

  Rhaid i’r holl wartheg, byfflos a buail gael pasbortau, sy’n unigryw i’r anifail ac yn aros gyda’r anifail gydol ei oes.

 21. Cael tagiau clust swyddogol newydd i wartheg neu dagiau clust yn lle hen dagiau

  Dim ond wrth gyflenwyr cofrestredig y gall ceidwaid gwartheg brynu tagiau clust swyddogol newydd ar gyfer gwartheg, byfflos neu fuail neu dagiau clust yn lle hen dagiau.

 22. Canllawiau i gyflenwyr tagiau clust gwartheg, defaid a geifr

  Mae’n rhaid i dagiau clust swyddogol ar gyfer gwartheg, defaid a geifr fynd drwy broses gymeradwyo cyn y gellir eu gwerthu; mae’n rhaid i gyflenwyr gofrestru hefyd.

 23. Cattle identification inspections: what to expect

  Inspectors may visit your holding to check that you’re following the rules for cattle, bison and buffalo identification and record keeping.

 24. Cattle identification, registration and movement

  Information about keeping cattle: tagging, passports and registration, notification of movement and deaths, records, inspections and welfare

 25. Cattle passports: what to do if problems arise

  Information for keepers of cattle, bison or buffalo on what to do about missed deadlines, lost or stolen passports and other problems.

 26. Cattle without passports

  You must get a movement licence for animals that have been refused a passport, animals born before 1 August 1996 and unregistered calves.

 27. Cofrestru daliad er mwyn i chi allu cadw gwartheg

  Er mwyn cadw gwartheg, buail neu fyfflos mewn man penodedig, mae’n rhaid i chi gofrestru ar gyfer Rhif Daliad.

 28. Cofrestru gwartheg a fewnforir

  Pan fyddwch yn mewnforio gwartheg, buail neu fyfflos mae’n rhaid i chi eu cofrestru o fewn terfynau amser penodol oni bai eu bod yn mynd yn syth i’r lladd-dy.

 29. Cofrestru â Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

  Cyn i chi gymryd cyfrifoldeb dros wartheg, buail neu fyfflos fel ceidwad, mae’n rhaid i chi gofrestru â Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP).

 30. Cofrestru â SOG Ar-lein i gynrychioli ceidwaid gwartheg fel asiant

  Yr hyn y mae’n rhaid i asiant ei wneud er mwyn cyfathrebu â’r System Olrhain Gwartheg ar ran ceidwad gwartheg, buail neu fyfflos.

 31. Controlling disease in farm animals

  How to prevent infections through biosecurity measures, quarantine procedures and what to do if disease breaks out on your farm.

 32. Correct a cattle birth, movement or death error

  What to do if you realise you’ve submitted incorrect information or mistakenly reported an animal as dead or missing.

 33. Customs clearance for animals and animal products

  The Trade Control and Expert System (TRACES) is an online system that makes it easier for importers and exporters to provide health certification and track consignments of animals or animal products.

 34. Cywiro gwall o ran genedigaeth, achosion o symud neu farwolaeth gwartheg

  Beth i’w wneud os byddwch yn sylweddoli eich bod wedi cyflwyno gwybodaeth anghywir neu wedi cofnodi bod anifail wedi marw neu fod anifail ar goll drwy gamgymeriad.

 35. Dairy farming and schemes

  Information on hygiene standards and milking practices for UK dairy farmers, with a guide to EU schemes for dairy farmers and producers

 36. Deer farming: health and welfare

  Guidance on welfare standards, deer movement, disease prevention, notifiable diseases, lead poisoning and field slaughter.

 37. Disease notification: duties of farmers

  Regulations about animal health on farms: what to do if you suspect a disease outbreak and how diseases are controlled.

 38. Disease prevention for livestock farmers

  Farmers can stop the introduction and spread of animal disease by maintaining good hygiene and biosecurity standards.

 39. Diweddaru manylion eich daliad

  Os ydych yn cadw gwartheg, buail neu fyfflos, sicrhewch fod gan y sefydliadau perthnasol fanylion cyfredol a chywir ar eich cyfer chi a’ch daliad.

 40. Eggs: trade regulations

  Regulations for marketing and trading of eggs, registration, egg marking and inspections, salmonella and egg quality.

 41. End of the Milk Quota Scheme

  The Milk Quota Scheme ends on 31 March 2015. Find out about the current legislation on milk quotas and the milk supplementary levy.

 42. Fallen stock: safe disposal

  Rules for dealing with carcasses when livestock dies on your farm, including animal incineration and testing cattle for BSE

 43. Farm business survey – technical notes and guidance

  Technical information, notes and guidance on the farm business survey.

 44. Food certification and assurance schemes

  Food assurance schemes – such as Red Tractor and the Lion logo for eggs – guarantee defined standards of food safety or animal welfare.

 45. Food safety: farmed meat, farm produce and animal feed

  How to comply with the food and feed laws for farmers and feed producers

 46. Get a cattle passport

  All cattle, bison and buffalo must have passports, which are unique to the animal and stay with it for its entire life.

 47. Get a herd mark for cattle

  If you keep cattle, bison or buffalo, you need to get a herd mark before you can buy new or replacement official ear tags.

 48. Get a licence to hold an animal gathering

  How to apply for a licence: animals covered, licence conditions and records you must keep.

 49. Get and use bar code labels for your holding

  You get bar code labels when you register your holding. If you run out, the British Cattle Movement Service will send you more on request.

 50. Get and use continuation sheets for cattle passports

  What to do when you need more space for movement summaries in a cattle passport.

 51. Get new or replacement official ear tags for cattle

  Cattle keepers can only buy new or replacement official ear tags for cattle, bison or buffalo from registered suppliers.

 52. Guidance for suppliers of cattle, sheep and goat ear tags

  Official ear tags for cattle, sheep and goats must undergo an approval process before they can be sold; suppliers must also be registered.

 53. Gwartheg heb basbortau

  Mae’n rhaid i chi gael trwydded symud ar gyfer anifeiliaid y gwrthodwyd rhoi pasbort iddynt, anifeiliaid a aned cyn 1 Awst 1996 a lloi heb eu cofrestru.

 54. Gwneud cais i gysylltu daliadau gwartheg a defnyddio’r cysylltiadau hynny (cysylltiadau SOG)

  Gallwch gysylltu eich daliad â daliadau eraill ar y System Olrhain Gwartheg os ydych yn symud gwartheg yn aml rhyngddynt.

 55. How the Milk Quota Scheme works

  The EU scheme sets an annual quota on the milk sales of each member state. Find out how this works in the UK.

 56. Keep a holding register for cattle

  All cattle keepers must keep a holding register showing births, movements and deaths for cattle, bison and buffalo they are responsible for.

 57. Keeping horses on farms

  How to meet expected welfare, trading and health and safety standards in the horse industry if keeping horses on farms in the UK

 58. Keeping livestock healthy: disease controls and prevention

  Farmers and stockmen should know how to prevent, control and treat animal diseases through farm health planning and close working with vets.

 59. Laying hens: welfare regulations

  Legal obligations, duty of care, cross compliance and welfare codes: good stockmanship for poultry farmers and keepers

 60. Live transport: welfare regulations

  Legal controls, staff training requirements and advice to help prevent unnecessary suffering of farm animals during transit.

 61. Livestock at farm shows and markets: welfare regulations

  Laws and regulations protecting farm animals at shows and markets, including the suitability of pens, cages or hutches

 62. Livestock farming business calculators

  Online tools to give you a snapshot of how changes in feed, forage and other costs for beef cattle and sheep will affect your net margins

 63. Official cattle breeds and codes

  Get a breed code to register a cattle, bison or buffalo birth.

 64. Pasbortau gwartheg: beth i’w wneud os bydd problemau’n codi

  Gwybodaeth i’r rhai sy’n cadw gwartheg, byfflos neu fuail am beth i’w wneud am golli dyddiadau cau, pasbortau sydd ar goll neu wedi’u dwyn a phroblemau eraill.

 65. Pig farming: health regulations

  Notifiable diseases in pigs, pig feed regulations, use of antibiotics, treatment of disease and disposal of fallen stock

 66. Pig farming: welfare regulations

  Animal welfare requirements and specific standards for keeping pigs, including feed, housing and management.

 67. Pigs: identification, registration and movement

  Identification, inspections and record keeping to control pig diseases, by enabling tracing in the event of an outbreak.

 68. Poultry farming: health regulations

  Health of poultry, bird-specific diseases and infections, and the responsibility to report suspected outbreaks.

 69. Poultry farming: welfare regulations

  How to manage the welfare of flocks on the farm or in a poultry house and maintain good practice

 70. Poultry farms: general regulations

  How to register and comply with legislation for keeping broiler chickens, laying hens and other poultry species

 71. Poultry welfare off the farm

  How to manage the health and welfare of poultry during transport, at market and during slaughter

 72. Register a holding so that you can keep cattle

  To keep cattle, bison or buffalo at a given place, you must register for a County Parish Holding number.

 73. Register imported cattle

  When you import cattle, bison or buffalo you must register them within certain deadlines unless they are going straight to slaughter.

 74. Register with CTS Online to represent cattle keepers as an agent

  What an agent must do to communicate with the Cattle Tracing System on behalf of a keeper of cattle, bison or buffalo.

 75. Register with the British Cattle Movement Service

  Before you take responsibility for cattle, bison or buffalo as a keeper, you must register with the British Cattle Movement Service (BCMS).

 76. Registering poultry

  Find out when and how to register your flock of poultry, and which species must be registered.

 77. Replace lost, damaged or missing cattle ear tags

  What to do if an ear tag gets lost or becomes unreadable, or you have bought an animal that is untagged or has non-approved tags.

 78. Report and record cattle deaths on the holding

  When cattle die on the farm or another premises, rather than at slaughter, the keeper must record and report the death to BCMS.

 79. Report and record cattle movements

  You must record all movements of cattle, bison or buffalo on and off your holding and report them to the British Cattle Movement Service.

 80. Report and record the deaths of cattle at slaughter

  Abattoirs must report movements and deaths, and return documents.

 81. Report cattle exports

  How to comply with cattle identification regulations when exporting cattle out of the UK.

 82. Report cattle movements on and off a showground

  Find out what you must do as a show secretary when animals are moved on or off the showground.

 83. Report lost or stolen cattle

  What to do if any of your cattle, bison or buffalo are lost or stolen, and if you get them back.

 84. Request and use links between cattle holdings (CTS links)

  You can link your holding to other holdings on the Cattle Tracing System if you frequently move cattle between them.

 85. Rhoi gwybod am allforion gwartheg

  Sut i gydymffurfio â rheoliadau adnabod gwartheg wrth allforio gwartheg o’r DU.

 86. Rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg ar adeg eu lladd a’u cofnodi

  Mae’n rhaid i ladd-dai roi gwybod am symudiadau a marwolaethau, a dychwelyd dogfennau.

 87. Rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg ar y daliad a’u cofnodi

  Pan fydd gwartheg yn marw ar y fferm neu ar safle arall, yn hytrach nag yn y lladd-dy, mae’n rhaid i’r ceidwad gofnodi’r farwolaeth a hysbysu GSGP ohoni.

 88. Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg a’u cofnodi

  Mae’n rhaid i chi gofnodi pob achos o symud gwartheg, buail neu fyfflos i’ch daliad neu oddi arno a hysbysu Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain ohono.

 89. Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg i faes sioe ac oddi arno

  Nodir isod yr hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud fel ysgrifennydd sioe pan gaiff anifeiliaid eu symud i faes y sioe ac oddi arno.

 90. Rhoi tagiau clust gwartheg newydd yn lle rhai sy’n cael eu colli neu eu difrodi

  Yr hyn y dylech ei wneud os caiff tag clust ei golli neu os na ellir ei ddarllen mwyach, neu os ydych wedi prynu anifail nad yw wedi’i dagio neu anifail sydd â thagiau nas cymeradwywyd.

 91. Send cattle reporting information online or by phone

  You can send the British Cattle Movement Service updates via CTS Online, approved farm software and a self-service phone line.

 92. Send cattle to slaughter

  When cattle, bison or buffalo go to an abattoir, you must report the off movement from your holding.

 93. Sheep and goat pox: how to spot and report the diseases

  How to spot sheep and goat pox, what to do if you suspect them and measures to prevent their spread.

 94. Sheep and goats identification, registration and movement

  How to register, tag and move animals safely between farm and market to bring down the risk of disease in transport.

 95. Sheep and goats: health regulations

  Diseases and health problems in sheep and goats, including foot and mouth disease (FMD), scrapie and lead poisoning

 96. Sheep and goats: welfare regulations

  The rules on sheep and goat movement, and measures that help control diseases

 97. Slaughter of livestock: welfare regulations

  Humane killing of farm animals including Halal and Jewish slaughter, other reasons for slaughter and how to apply for a slaughterman’s licence.

 98. Structure of the agricultural industry: survey notes and guidance

  Technical information, notes and guidance on the surveys of the structure of the agricultural industry.

 99. Swine vesicular disease: how to spot and report it

  How to spot swine vesicular disease, what to do if you suspect it and measures to prevent its spread.

 100. The Beef Carcase Classification scheme: classify carcases

  Beef abattoirs must dress, categorise, classify, weigh and label carcases according to regulations, and communicate results to suppliers.

 101. The Beef Carcase Classification scheme: register

  If your abattoir slaughters over 75 adult bovines per week you must be registered with the Beef Carcase Classification (BCC) scheme.

 102. Update your holding details

  If you keep cattle, bison or buffalo, make sure the relevant organisations hold up-to-date and accurate details for you and your holding.

 103. Veterinary medicines for livestock

  Keeping records for medicines used on animals to stop residues getting into the food chain, and how to report adverse reactions

 104. West Nile fever: how to spot and report the disease

  How to spot West Nile fever, what to do if you suspect it and measures to prevent its spread.

 105. What to do after a calf is born

  Cattle keepers must tag newborn calves, apply for passports and enter the correct details in the holding register.

 106. Y Cynllun Graddio Carcasau Moch: cofrestr

  Sut i ymuno â’r Cynllun Graddio Carcasau Moch, a weinyddir gan yr Asiantaeth Taliadau Gwledig (ATG).

 

Author: MixoBiz

Share This Post On